Redactionele formule

Redactionele formule BI-kring

BC (Business & Competitive) Intelligence

Business Intelligence is zo´n begrip dat zich nauwelijks letterlijk laat vertalen. Bedrijfsintelligentie zou in de buurt kunnen komen, maar valt net als andere vormen van intelligentie moeilijk precies te duiden. Bedrijfsinzicht of -begrip komen wellicht nader in de buurt. Andere benaderingen (van andere auteurs) voegen daar bedrijfs- of omgevingsverkenningen als alternatieve vertaling aan toe.

Om Business en Competitive Intelligence goed te begrijpen maken we hier gebruik van een analytisch schema (tabel 1.1). Daarmee wordt het mogelijk de verschillende verschijningsvormen van BI te onderscheiden en daarmee de juiste variant bij het juiste probleem toe te passen. Belangrijk is dat het hierbij gaat om stereotypen! In de praktijk komen mengvormen voor.

Het uitgangspunt is dat BI wordt gezien als een informatieproces waarbij met behulp van data, kennis of inzicht wordt geproduceerd.

Data over de interne bedrijfsvoering Data over de bedrijfsomgeving

Bedrijfskundige

benadering

A B

Technologische

benadering

C D

Tabel 1.1

In de tabel is een bedrijfskundige van een technologische benadering te onderscheiden. BC Intelligence behandeld BI vanuit de bedrijfskundige processen die dienen te worden ondersteund. Er bestaat ook een technologisch perspectief op BI. Het uitgangspunt van deze benadering is veeleer te profiteren van de mogelijkheden die informatietechnologie biedt om bedrijfsinzicht te verkrijgen.. Op de andere as in het schema worden data over de interne bedrijfsvoering (interne data) van data over de bedrijfsomgeving (externe data) onderscheiden. We spreken met nadruk over onderscheiden in plaats van gescheiden categorieën. In de gebruikspraktijk blijken de categorieën namelijk wel te onderscheiden maar nauwelijks te scheiden. Ze kunnen niet zonder elkaar en zijn vaak ondersteunend of complementair.

Business Intelligence

Data over de interne bedrijfsvoering Data over de bedrijfsomgeving

Bedrijfskundige

benadering

A B

Technologische

benadering

C D

 

Hoewel het onderscheid arbitrair is en de term BI net zo goed voor het totale kwadrant gereserveerd zou kunnen worden (met CI als deelverzameling) hebben veel BI projecten betrekking op de cellen A en C.

BI gaat dus vaak op het optimaliseren van bedrijfsprocessen waarbij het accent ligt op het verwerwen van bedrijfsinzicht uit data over de onderneming zelf. Deze data genereren doorgaans kennis over de huidige situatie van de onderneming. Kennis die voor strategievorming en optimalisatie van bedrijfsresultaten (denk aan Performance Management) onontbeerlijk is.

De technologische component van BI wordt  door cel C gerepresenteerd. Helaas heeft deze invalshoek bij veel dienstverleners de overhand. Het accent ligt daarbij op de inrichting van een technologische infrastructuur die adequate kennis over de onderneming en haar prestaties mogelijk maakt. In cel C kunnen daarom zowel ETL-tools, datawarehouses als ook analytische applicaties worden gedacht.

Redactioneel BI-kring:

In de cel A hebben wij eigenlijk nauwelijks een categorie gedefinieerd.  Wat mij betreft zou daar Performance Management thuis horen. Die term zou ik dus willen toevoegen. Als Key words kun je denken aan: Key Performance Indicators, Performance Process Management, Organizational Performance,  PDCA (Plan Do Check Act) Cycle, Performance Planning.

Voor wat betreft C kunnen we verwijzen naar bovenstaande tekst: Data-warehousing en OLAP zijn daar de centrale elementen. Key words zijn dan databases, ETL (Extraction, Transformation and Load), , architecture, data dictionary, metadata, data marts.

Met betrekking tot OLAP zijn key words: analytische applicaties, reporting, queries, multidimensionale schema’s, spreadsheet, Kubus, data mining.

Competitive Intelligence

Data over de interne bedrijfsvoering Data over de bedrijfsomgeving

Bedrijfskundige

benadering

A B

Technologische

benadering

C D

CI is het proces waarin data over de omgeving van de onderneming in een informatieproces worden getransformeerd in ´strategisch bedrijfsinzicht´. Hoewel de term Competitor en Competitive Intelligence vanaf de tachtiger jaren wordt gebruikt heeft deze benadering ook in de jaren zeventig al aandacht gehad onder de noemer 'environmental scanning'.

CI speelt een belangrijke rol in strategische maar ook andere bedrijfskundige processen. Prestaties van de onderneming, concurrentiepositie, mogelijke toekomstige posities als ook innovatievermogen kunnen slechts worden bepaald met behulp van kennis over de bedrijfsomgeving.

Redactioneel BI-kring:

Competitive Intelligence heeft dus te maken met alle informatievoorziening die wordt georganiseerd om de concurrentiepositie van ondernemingen te kunnen bepalen, beoordelen en veranderen. Het raakt dus direct aan strategie, strategische intelligence, concurrentieanalyse, concurrentiepositie, en alle intelligence die nodig is om de positie van de onderneming in de omgeving goed te kunnen beoordelen.

Het organiseren van CI is in organisaties nog steeds zwaar onderbelicht. Het blijkt moeilijk structuur aan te brengen in de noodzakelijke informatieprocessen als ook om ze uit te voeren. De inrichting van een ´systeem´ dat dit proces zou moeten realiseren staat in het middelpunt van de aandacht maar is voor veel organisaties ook nog een brug te ver. Een verantwoorde ontwikkelbenadering vergroot de succeskansen echter aanzienlijk.

Data over de bedrijfsomgeving zijn vaak ongestructureerd van aard en in de organisatie voorhanden. De kunst is deze data beschikbaar te maken voor de besluitvorming. Wanneer de data niet in de onderneming beschikbaar is verschillen de technieken en instrumenten die moeten worden ingezet om deze data te ontsluiten van de bij BI gebruikte technieken. De technieken variëren van documentmanagementsystemen tot information agents die zelfstandig het internet afzoeken naar interessante bouwstenen (data!). Bij het structureren en analyseren van de ongestructureerde documenten wordt text mining gebruikt (in geval van www; web-content-mining).

Redactioneel BI-kring

Om competitive Intelligence adequaat te ondersteunen en met name ook primaire data beschikbaar te maken ten behoeve van het proces zijn collaboration tools populair. Het gaat hier over kennismanagement achtige systemen en shareware toepassingen die de data-, informatie- en kennisdeling faciliteren. Key words: kennismanagement, shareware, sharepoint, knowledge management.

Overzicht data categorieen BI-kring

Cel A format

1. Performance Management

Key words: Key Performance Indicators, Performance Process Management, Organizational Performance,  PDCA (Plan Do Check Act) Cycle, Performance Planning

Cel C format

2. Datawarehousing

Key words: databases, ETL (Extraction, Transformation and Load), architecture, data dictionary, metadata, data marts., Big Data

 

3. Online Analytical Processing

Key words: analytische applicaties, reporting, queries, multidimensionale schema’s, spreadsheet, Kubus, data mining, dashboarding.

Cel B format

4. Competitive Intelligence

Key words: strategie, strategische intelligence, concurrentie-analyse, concurrentiepositie, competitor intelligence, technological intelligence, environmental scanning, environmental intelligence.

 

5. Content (Competitive Intelligence als product)

Key words:

Cel D format

6. Collaboration

Key words: kennismanagagement, shareware, sharepoint, knowledge management.

 

7. Search methodologies

Key words: documentmanagement systemen, spider technologie, ongestructureerde informatie, information agents, text mining, content mining. Search technologies.

Integraal tav hele schema (intelligente organisaties hebben het hele model integraal geimplementeerd)

8. Intelligente organisatie

Key words: Management informatie, Intelligente organisatie, lerende organisatie, organisationeel leren, leren, Intelligence change management.